Επιστρωμένοι Υαλοπίνακες

Επειδή κατά καιρούς γίνονται πολλές συζητήσεις για το πότε κάποια ελαττώματα καθιστούν κάποιο προϊόν απορριπτέο ή αποδεκτό, είναι σκόπιμο να αναφερθούμε στο τι είναι δίκαιο και για τις δύο πλευρές, που συνήθως εμπλέκονται σε τέτοιου είδους αντιδικίες. Επειδή πρέπει να προστατευτεί τόσο ο καταναλωτής από ασυνείδητους προμηθευτές, όσο και παραγωγός/μεταποιητής τζαμιών από κακόβουλους πελάτες, θεσπίστηκαν κάποιοι γενικοί κανόνες με τους οποίους αποδίδεται το δίκιο στην μία ή στην άλλη πλευρά. Η ισχύουσα, σήμερα, Ευρωπαϊκή νόρμα που διέπει την ποιοτική εξέταση των επιστρωμένων υαλοπινάκων είναι η  EN 1096-1, -2, -3, -4.

 

1. Ταξινόμηση των επιστρωμένων τζαμιών.

Οι επιστρωμένοι υαλοπίνακες μπορούν να ταξινομηθούν σε μία από τις ακόλουθες πέντε κατηγορίες:

Κατηγορία A:    Η επιστρωμένη επιφάνεια του γυαλιού μπορεί να τοποθετηθεί στην εξωτερική ή την εσωτερική πλευρά του κτιρίου.

Κατηγορία B:    Ο επιστρωμένος υαλοπίνακας μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μονή υάλωση, αλλά η επιστρωμένη επιφάνεια πρέπει να βρίσκεται στην εσωτερική πλευρά του κτιρίου.

Κατηγορία C:    Ο επιστρωμένος υαλοπίνακας πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε πολλαπλή υάλωση και η επιστρωμένη επιφάνεια πρέπει να είναι στραμμένη στο εσωτερικό της σύνθεσης του πολλαπλού υαλοπίνακα.

Κατηγορία D: Ο επιστρωμένος υαλοπίνακας πρέπει να ενσωματώνεται σε σφραγισμένες πολλαπλές υαλώσεις, με την επίστρωση να είναι στραμμένη στο εσωτερικό της σύνθεσης του πολλαπλού υαλοπίνακα.  Δεν είναι διαθέσιμοι σε μονές υαλώσεις.

Κατηγορία S: Η επιστρωμένη επιφάνεια του υαλοπίνακα μπορεί να τοποθετηθεί στην εξωτερική ή την εσωτερική πλευρά του κτιρίου, αλλά αυτοί οι τύποι των επιστρωμένων υαλοπινάκων μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο σε επακριβώς καθορισμένες εφαρμογές π.χ. βιτρίνες καταστημάτων.

Οι επιστρωμένοι υαλοπίνακες πρέπει να πληρούν τις κατάλληλες απαιτήσεις αντοχής που αναφέρονται στο prEN 1096-2 και στο prEN 1096-3.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: Για την κατηγορία C, θα πρέπει να λαμβάνεται υπ’ όψιν η ιδιαίτερη φροντίδα των επιστρώσεων κατά τη μεταφορά, το χειρισμό, την κατεργασία και την αποθήκευση των μονολιθικών φύλλων. Σε ορισμένες περιπτώσεις η επίστρωση μπορεί να χρειαστεί να αφαιρεθεί στην περιοχή της περιφερειακής σφράγισης, να αποξεστεί στις άκρες, για να εξασφαλίσει τα κατάλληλα επίπεδα της πρόσφυσης της σφράγισης πάνω στο υπόστρωμα του υαλοπίνακα (βλ. prEN 1279-4).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: Για τις επιστρώσεις της κατηγορίας D, η περιφερειακή σφράγιση θα πρέπει να γίνεται στο υπόστρωμα του υαλοπίνακα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 3: Για τις επιστρώσεις της κατηγορίας S, το προσδόκιμο ζωής της επίστρωσης είναι χαμηλότερο από το προσδόκιμο ζωής των επιστρωμένων υαλοπινάκων που χρησιμοποιούνται σε συνήθεις κτιριακές εφαρμογές.

Η απόφαση για το ποια από τις παραπάνω κατηγορίες είναι κατάλληλη για ένα προϊόν, είναι στην ευθύνη του παραγωγού.

2.Εμφάνιση επιστρωμένων τζαμιών.

2.1  Γενικά

Τα ελαττώματα που επηρεάζουν την εμφάνιση είναι τα εξής:

 Αυτά που αφορούν το υπόστρωμα του υαλοπίνακα (βλ. σχετικό πρότυπο που αναφέρεται στην παράγραφο 4).
 Αυτά που αφορούν την επίστρωση.

Εάν ένα ελάττωμα που εντοπίζεται στο υπόστρωμα του υαλοπίνακα, είναι πιο ορατό λόγω της ύπαρξης επίστρωσης, θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως ελάττωμα της επίστρωσης.

2.2    Ανίχνευση ελαττωμάτων

2.2.1 Γενικά

Τα ελαττώματα εντοπίζονται οπτικά κατόπιν παρατήρησης του επιστρωμένου υαλοπίνακα στην εκπομπή (παρατήρηση υαλοπίνακα ενώ αυτός παρεμβάλλεται μεταξύ του παρατηρητή και της φωτεινής πηγής), στην ανάκλαση (παρατήρηση του υαλοπίνακα από την πλευρά που προέρχεται ο φωτισμός) ή και στα δύο μαζί.  Ένας τεχνητός φωτισμός ή το φως της ημέρας, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως πηγή φωτισμού.

2.2.2  Τεχνητός φωτισμός

Ο τεχνητός φωτισμός είναι μία εκπομπή διάχυτου φωτός, με  ομοιόμορφη φωτεινότητα και ένα γενικό δείκτη χρωματισμού Ra υψηλότερη από 70(λευκό φως) (βλ. N.13.3 CIE).

Παράγεται με τη χρήση μιας φωτεινής πηγής της οποίας η σχετική  θερμοκρασία χρώματος κυμαίνεται μεταξύ 4.000K και 6.000K.  Μπροστά από τη συσκευή φωτισμού, τοποθετείται ένας πίνακας διάχυσης του φωτός, χωρίς φασματική επιλεκτικότητα (ουδέτερου χρώματος).  Το επίπεδο φωτισμού, στην επιφάνεια του υαλοπίνακα πρέπει να είναι μεταξύ 400ix και 20.000ix.

2.2.3  Ημερήσιος φωτισμός

Ο φυσικός ημερήσιος φωτισμός αποτελείται από ένα ενιαία νεφελώδη ουρανό, χωρίς την ύπαρξη του άμεσου ηλιακού φωτός.

2.3     Συνθήκες εξέτασης

2.3.1  Γενικά

Ο επιστρωμένος υαλοπίνακας μπορεί να εξετάζεται είτε σε διαστάσεις άκοπων φύλλων αποθήκευσης, είτε σε τεμάχια τελικών  διαστάσεων.  Η εξέταση μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε στο χώρο αποθήκευσης/κατεργασίας/παραγωγής, είτε στο σημείο όπου τοποθετήθηκαν.

 Ο εξεταζόμενος  επιστρωμένος υαλοπίνακας , παρατηρείται από ελάχιστη απόσταση 3 μέτρων.  Η απόσταση θα πρέπει να εξαρτάται από το ελάττωμα που εξετάζεται και ποια πηγή φωτισμού χρησιμοποιείται.
 Η εξέταση των επιστρωμένων υαλοπινάκων στην ανάκλαση, γίνεται υποχρεωτικά από την πλευρά που προέρχεται ο φωτισμός και παρατηρώντας  την πλευρά που θα βρίσκεται εξωτερικά κατά την τελική τοποθέτηση. 
 Η εξέταση των επιστρωμένων υαλοπινάκων στην διαπερατότητα, γίνεται υποχρεωτικά παρατηρώντας την πλευρά που θα βρίσκεται στο εσωτερικό της  υάλωσης κατά την τελική τοποθέτηση. Ο παρατηρητής πρέπει να στέκεται στην αντίθετη πλευρά του υαλοπίνακα από αυτήν που βρίσκεται ο φωτισμός.
 Κατά την εξέταση, η γωνία παρατήρησης,  μεταξύ της εξεταζόμενης επιφάνειας του επιστρωμένου υαλοπίνακα και της φωτεινής δέσμης που προσπίπτει στα μάτια του παρατηρητή, (είτε ανακλώμενη, είτε διαπερνούσα), δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 30° (βλ. εικόνα 1).
 Κάθε εξέταση δεν πρέπει να διαρκεί περισσότερο από 20 δευτερόλεπτα

 

Διάγραμμα 1ο των διαδικασιών εξέτασης των επιστρωμένων τζαμιών

 

Διάγραμμα (2ο) των διαδικασιών εξέτασης των επιστρωμένων τζαμιών

 

 Σχήμα 1:  Διάγραμμα των διαδικασιών εξέτασης των επιστρωμένων υαλοπινάκων.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  Το παραπάνω σχήμα είναι κάτοψη της διάταξης ελέγχου.

  Όταν οι υπό εξέταση υαλοπίνακες βρίσκονται στις τελικές διαστάσεις τοποθέτησης, θα πρέπει να εξετάζονται τόσο η κύρια περιοχή, όσο και η περιμετρική περιοχή τους (βλ. σχήμα 2).

Ως περιμετρική χαρακτηρίζεται το τμήμα εκείνο της συνολικής επιφάνειας του υπό εξέταση υαλοπίνακα, το οποίο περιλαμβάνει περιμετρικά του υαλοπίνακα μία ζώνη φάρδους ίσου με το 5% του ύψους του υαλοπίνακα κατά μήκος των οριζοντίων πλευρών και 5% του μήκους του υαλοπίνακα κατά μήκος των κατακόρυφων πλευρών του.

 

  Περιοχές που πρέπει να εξεταστούν στις τελικές διαστάσεις για τη δημιουργία επιστρωμένου τζαμιού

 Σχήμα 2: Περιοχές που πρέπει να εξεταστούν στις τελικές διαστάσεις για τη δημιουργία υάλωσης.

 

2.3.2  Ελαττώματα ομοιογένειας και λεκέδες

Εξετάζοντας τους υαλοπίνακες με τον τρόπο  που αναφέρθηκε στην παράγραφο 2.3, παρατηρούμε για τυχόν  διαφοροποιήσεις στην επίστρωση, οι οποίες είναι οπτικά ενοχλητικές, είτε μέσα στον ίδιο υαλοπίνακα ή μεταξύ γειτονικών υαλοπινάκων  .

2.3.3 Σύμπλεγμα ελαττωμάτων

Σύμφωνα με τους όρους της εξέτασης, που αναφέρθηκαν στην παράγραφο 2.3, σημειώνουμε κηλίδες, ακίδες ή γρατσουνιές, οι οποίες είναι οπτικά ενοχλητικές.

Για κηλίδες ή ακίδες, μετρούμε το μέγεθος και σημειώνουμε τον αριθμό σε σχέση με το μέγεθος του παραθύρου.  Αν υπάρχουν συστάδες ελαττωμάτων, πρέπει να προσδιοριστεί η θέση τους πάνω στην επιφάνεια θεώρησης.

Για γρατσουνιές, πρέπει να προσδιοριστεί  εάν αυτές βρίσκονται  στην κύρια ή την περιμετρική περιοχή.   Μετρούμε το μήκος της κάθε γρατσουνιάς που παρατηρείται.  Για γρατσουνιές > 75mm καθορίζουμε την απόσταση μεταξύ των γειτονικών γρατσουνιών.  Για γρατσουνιές & le; 75mm σημειώνουμε οποιαδήποτε περιοχή όπου η πυκνότητα τους δημιουργεί οπτική ενόχληση.

2.4  Τα κριτήρια αποδοχής των ελαττωμάτων των επιστρωμένων υαλοπινάκων.

Τα κριτήρια αποδοχής των ελαττωμάτων στους επιστρωμένους υαλοπίνακες, που εξετάζονται στην παράγραφο 2.3, παρατίθενται στον πίνακα 1.

Πίνακας 1:  Κριτήρια αποδοχής/απόρριψης των ελαττωμάτων των επιστρωμένων υαλοπινάκων.

 

ΤΥΠΟΙ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΩΝ 

 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ

 

ΜΕΤΑΞΥ 2 ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑΣ

ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΙΑ / ΛΕΚΕΣ            

Επιτρέπονται εφ’ όσον δεν ενοχλούν οπτικά

Επιτρέπονται εφ’ όσον δεν ενοχλούν οπτικά

 

 

ΚΥΡΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ

ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ

ΤΥΠΙΚΑ:

Κηλίδες / Ακίδες:

> 3mm

 

> 2mm and & le; 3mm

 

 

Συσσωματώσεις:

 

 

 

Γρατζουνιές> 75mm

 

 

 

& le; 75mm

 

Δεν υφίστανται

 

 

 

 

 

Δεν υφίστανται

 

 

Δεν επιτρέπονται

 

Επιτρέπονται αν δεν είναι μεγαλύτερα από 1/m²

Δεν επιτρέπονται

 

 

 

Δεν επιτρέπονται

 

 

 

Επιτρέπονται  εφ’ όσον η πυκνότητά τους δεν είναι οπτικά ενοχλητική

 

 

Δεν επιτρέπονται

 

Επιτρέπονται αν δεν είναι μεγαλύτερα από 1/m²

Επιτρέπονται εφ’ όσον δεν βρίσκονται στο πεδίο όρασης

 

 

Επιτρέπονται εφ’ όσον διαχωρίζονται μεταξύ τους περισσότερο από 50mm

 

Επιτρέπονται  εφ’ όσον η πυκνότητά τους δεν είναι οπτικά ενοχλητική

 

"Prismaglass"